Инфо: Вашият браузър не приема бисквитки, което ще Ви попречи да слагате продукти в кошницата си.
E-mail


Бандит 10 ЕВ / Bandit 20 EW - 1 л
Вижте изображението в пълен размер


Бандит 10 ЕВ / Bandit 20 EW - 1 л

( Холандия )
72.50 лв.


Активно вещество: ципермерин – 10 г/ 100 г.

Вид на биоцидния препарат: течен; микроемулсионен концентрат.

Област на приложение: Инсектицид с остатъчно действие за контрол на хлебарки, бълхи,
кърлежи, комари, мухи. За употреба вътре и около жилищни, обществени, производствени и
промишлени сгради, включително и болници (без отделенията с лежащо болни), ресторанти,
кухни, хотели и заведения за бързо хранене, военни поделения, магазини, складове, кланици,
сметища, кофи за смет, около торища и др. За употреба върху хоризонтални и вертикални
повърхности, където насекомите могат да почиват (без тези, върху които се приготвя храна).
За площно третиране срещу бълхи и кърлежи.

Опръскване срещу хлебарки, кърлежи, комари, мухи: При ниска заселеност се обработва
с 0.8 % разтвор (разреждат се 40 мл препарат в 5 л вода - 0.08 % концентрация на активното
вещество). При висока заселеност се обработва с 2 % разтвор (разреждат се 100 мл препарат
в 5 л вода - 0.2 % концентрация на активното вещество). Разходна норма 5 л/100 м?.


Опръскване срещу бълхи: Преди третирането, почистете добре с прахосмукачка цялата
площ, извадете торбичката от прохосмукачката и я запечатайте в полиетиленов плик преди
да я изхвърлите. Напръскайте килимите и меката мебел, включително и долната част на
тапицираните възглавници, както и местата, където лежат домашните любимци с 0.4 %
разтвор (разреждат се 20 мл от препарата в 5 литра вода - 0.04 % концентрация на активното
вещество). Разходна норма 5 л/100 м?.


Площно третиране срещу кърлежи и бълхи: Обработват се тревни площи, паркове, алеи,
градски градини, пасища, ниска растителност и др. в местата с установена инвазия на
кърлежи и бълхи. Преди обработките площите задължително да се окосят. При опръскване с
гръбна моторна пръскачка се обработва с 1 % разтвор (разреждат се 40 мл от препарата в 4 л
вода – 0.1 % концентрация на активното вещество), при разходна норма 4 л/дка. При
опръскване с прикачна пръскачка с щанга или маркуч с пистолет се обработва с 0.2 %
разтвор (разреждат се 40 мл от препарата в 20 л вода – 0.02 % концентрация на активното
вещество), при разходна норма 20 л/дка. Обработката се повтаря след 7 дена. Втората
обработка се препоръчва, за да се унищожат и ларвите, които ще се излюпят от евентуално
наличните яйца по време на първата обработка, тъй като пиретроидните биоциди имат
кратък остатъчен ефект в природата (24 часа).

Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения, както и
между приложението и достъпа на хора:
В зависимост от вида на насекомите, степента на нападение, климатичните условия,
температурата, вида на обработваната повърхност и други фактори, обработките може да се
повтарят през интервал от 1 – 4 месеца. Достъпът на хора и животни в третираните зони се
разрешава след като изсъхнат обработените повърхности и след като се утаи или проветри
образувалият се при изпръскването аерозол (обикновено след 60 минути). При площно
третиране, достъпът на деца и животни в обработените терени се забранява за 24 часа.


Указания за безопасно обезвреждане: Използвайте цялото съдържание и не употребявайте
повторно празната опаковка. Промийте празната опаковка обилно с вода, като промивните
води не се изливат в канализацията, а се събират в специални, плътно затварящи се и
обозначени съдове. Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и
опаковки също да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се
съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда
на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци.Тези продукти също може да са интересни за Вас

4.90 лв.


3.30 лв.


14.80 лв.


6.50 лв.


7.50 лв.


3.00 лв.


9.50 лв.


9.00 лв.
8.50 лв.
Спестявате: 0.50 лв.


10.50 лв.